Kriteria Asas Halal Haram Makanan

0 comments


http://fiqh-sunnah.blogspot.com/Pengertian Makanan

Al-ath’imah adalah bentuk jama’ dan kata tha’aam, maknanya adalah sesuatu yang dimakan dan dicerna, sama ada ia berupa makanan asas atau yang selainnya.

Secara dasarnya semua makanan adalah halal, melainkan yang telah dijelaskan melalui nash/dalil bahawa makanan tersebut haram. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi makanan yang halal lagi baik...” (Surah al-Baqarah, 2: 168)

Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Katakanlah, “Tidaklah aku temui dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan sekiranya makanan itu adalah bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi (kerana sesungguhnya semua itu kotor) atau binatang yang disembelih untuk selain Allah...”’ (Surah al-An’aam, 6: 145)

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Mengapa kamu tidak mahu memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut Nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan ke atasmu, melainkan apa yang kamu terpaksa memakannya...”(Surah al-An’aam, 6: 119)

Dengan ini, ia bermaksud:

1 – Makanan yang telah dijelaskan di dalam nash akan kehalalannya, maka ianya adalah halal.

2 – Makanan yang sama sekali tidak disentuh secara langsung oleh nash/dalil, maka ianya juga adalah halal.

3 – Makanan yang telah dijelaskan oleh nash bahawa ianya haram, maka ianya adalah haram.

Secara umumnya, semua makanan adalah halal, melainkan ada nash/dalil yang mengharamkannya.

“Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan oleh Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan (sehahagiannya) halal.” Katakanlah, “Adakah Allah telah memberikan izin kepadamu (dalam persoalan mengaharamkan dan menghalalkan) atau kamu hanya mengada-adakan sesuatu terhadap Allah?” (Surah Yunus, 10: 59)

Ketentuan awal di dalam pemisahan oleh syara’ di antara yang haram dan mubah (harus) dalam segala perkara, sama ada makanan, minuman atau yang selainnya adalah berdasarkan pemisahan di antara yang baik dan buruk.

Ini bermakna, segala perkara yang baik adalah halal hukumnya dan segala sesuatu yang buruk adalah haram hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (Surah al-A’raaf, 7: 157)

Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dan yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebahagiannya di atas sebahagian yang lain...” (Surah al-Anfal, 8: 37)

Dengan ini, setiap mereka yang benar-benar memahami segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, niscaya dia akan mengetahui bahawa setiap yang diharamkan oleh Allah pasti memiliki kesan negatif terhadap badan atau akal, atau merupakan najis dan sesuatu yang dianggap buruk, atau memiliki hikmah yang lain yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh al-Khaliq (sang pencipta).

Berikut adalah kriteria atau bentuk-bentuk makanan yang diharamkan oleh Nash:

1. Bangkai haiwan:

Bangkai adalah semua haiwan yang mati tanpa disembelih dengan betul.

Contohnya:

1 - Al-munkhaniqah: Haiwan yang mati tercekik.

2 - Al-mauqudzah: Haiwan yang mati kerana dipukul (cth: dengan kayu, batang besi, atau seumpamanya)

3 - Al-mutaraddiyah: Haiwan yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi (mati terhempas).

4 – An-nathihah: Haiwan yang mati serta ditanduk oleh yang lainnya (mati kerana bergaduh sesama sendiri atau disebabkan haiwan yang lain).

5 - Haiwan yang diterkam, iaitu haiwan yang mati kerana diserang atau dicederakan oleh binatang buas. Tetapi sekiranya haiwan yang terluka/cedera itu ditemui sebelum mati lalu sempat disembelih, maka haiwan tesebut adalah halal.

Ciri-ciri di atas telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala di dalam firmannya (bermaksud):

“Diharamkan ke atas kamu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh (terhempas), yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, melainkan yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu,) yang disembelih untuk berhala.” (Surah al-Ma’idah, 5: 3)

Termasuk di dalam kategori bangkai yang haram dimakan adalah semua bahagian haiwan yang dipotong darinya, padahal haiwan tersebut masih hidup.

Ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:

“Sesuatu yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai.” (Hadis Riwayat Abu Daud, no. 2841)

Walau pun begitu, di sana terdapat dua bangkai yang dikecualikan dari hukum di atas, iaitu bangkai ikan (hidupan air) dan belalang. Bangkai keduanya halal dimakan. Ini adalah berdasarkan hadis Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dan dua jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Manakala dua jenis darah itu pula adalah hati dan limpa.” (Hadis Riwayat Ahmad (no.5690). Lihat: Silsilah Hadis ash-Shahihah, no. 1118, Syaikh al-Albani)

2. Darah Yang Mengalir:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah...” (Surah al-Ma’idah, 5: 3)

Akan tetapi, adalah dimaafkan darah yang sedikit yang biasa ada pada badan haiwan sembelihan yang tidak dapat dihilangkan darinya.

Darah yang halal dimakan pula adalah:

Hati dan Limpa kerana ia tidak termasuk darah yang mengalir dan telah dijelaskan melalui hadis berikut:

“Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dan dua jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Manakala dua jenis darah itu pula adalah hati dan limpa.” (Hadis Riwayat Ahmad (no.5690). Lihat: Silsilah Hadis ash-Shahihah, no. 1118, Syaikh al-Albani)

3. Babi

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Diharamkan bagimu (memakan) ban gkai, darah, daging babi...” (Surah al-Ma’idah, 5: 3)

Para ulama telah bersepakat bahawa setiap bahagian dari babi adalah haram. Dan tujuan disebutkan (di dalam al-Qur’an) kata daging bahawa babi adalah haiwan yang biasa disembelih dengan tujuan diambil dagingnya.” (Ahkaamul Qur’aan, karya Ibnul ‘Arabi)

Demikian pula tidak ada perbezaan pendapat di antara para ulama bahawa lemak dan kulitnya juga adalah haram.

4. Haiwan yang disembelih atas nama selain Nama Allah

Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“.. (Daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Nama Allah.” (Surah al-Ma’idah, 5: 3)

Oleh karena itu, haram hukumnya memakan haiwan yang disembelih oleh seorang musyrik, Majusi dan orang yang murtad. Adapun sembelihan orang Nasrani dan Yahudi (Ahlul Kitab), maka halal dimakan selama mana tidak diketahui bahawa mereka menyebut selain Nama Allah.

Ini telah dijelaskan sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut:

“Dan makanan orang-orang yang diberi al-Kitab (ahlul Kitab) itu halal bagi-
mu...” (Surah al-Ma’idah, 5: 5)

lbnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata, “Makna makanan mereka di dalam
ayat ini adalah merujuk kepada sembelihan mereka.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Ibnu Katsir rahimahullah pula menjelaskan di dalam tafsirnya:

“Ibnu ‘Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa’id bin Jubair, ‘Ikrimah, ‘Atha’, al-Hasan, Makhul, Ibrahim an-Nakha’i, as-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Ahli Kitab ialah sembelihan mereka.”

5. Daging Keldai Yang Dipelihara

Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Anas radhiyallahu ‘anhu:

“...lalu seseorang berseru, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kamu memakan daging keldai peliharaan kerana keldai peliharaan tersebut najis”, maka panci-panci (periuk) ditumpahkan (untuk dibersihkan), kerana panci tersebut biasa mendidih dengan dagingnya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 5528)

Maka, dengan ini juga, ia turut menjelaskan bahawa:

Keldai liar adalah halal dimakan berdasarkan ijma’ para ularna.

Dari Abu Qatadah bahawasanya beliau bersama orang-orang yang sedang ihram, sementara dia tidak. Kemudian keldai liar mendatangi mereka, maka Abu Qatadah memburunya (membunuhnya) kemudian menyembelih seekor keldai betina dan sekelompok keldai itu. Maka mereka pun memakannya... (di dalam hadis tersebut dijelaskan bahawa para Sahabat bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa Sallam, lalu Nabi berkata kepada mereka, “Adakah kamu ada membawa sebahagian darinya?” “Kami membawa kakinya”, jawab mereka. (Abu Qatadah) berkata, “Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pun mengambil dan memakannya”. (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 2854)

Ada pun berkenaan daging kuda, maka ianya adalah halal.

Daripada Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, “Pada peristiwa Khaibar kami memakan daging kuda dan keldai liar manakala Nabi melarang kami memakan keldai peliharaan.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 4219)

6. Daging haiwan dan burung yang buas

Daripada Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

“Rasulullah melarang (memakan) setiap binatang buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki kuku tajam.” (Hadis Riwayat Muslim, no. 1934)

Dan daripada Abuz Zubair, beliau berkata, “Aku bertanya kepada Jabir tentang wang (hasil penjualan) anjing dan kucing. Maka dia berkata, “Nabi melarangnya”.” (Hadis Riwayat Muslim, no. 1569)

7. Haiwan Jallalah (haiwan yang memakan kotor-kotoran)

Jallalah adalah semua jenis haiwan yang memakan najis, tidak kira sama ada ianya unta, lembu, kambing, ayam atau yang serupa dengannya.

Daripada Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Rasulullah melarang memakan daging jallalah serta susunya.” (Hadis Riwayat Abu Daud, no.3767. Disahihkan oleh al-Albani)

Namun, haiwan jallalah yang pada dasarnya halal, ia masih boleh dimakan dengan beberapa kaedah.

Jika haiwan jallalah dikurung selama tiga hari dan diberi makan dengan sesuatu yang baik, maka haiwan tersebut halal untuk disembelih dan dimakan.

Daripada Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu bahawasanya ia mengurung ayam yang biasa memakan sesuatu yang najis selama tiga hari.” (Hadis Riwayat Ibnu Abi Syaibah, no.4660/8847, hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan di dalam al-Irwaa’ al-Ghalil, no. 2504, Syaikh al-Albani)

8. Semua jenis haiwan yang diperintahkan syari’at untuk dibunuh

Segala jenis haiwan yang diperintahkan syari’at untuk dibunuh maka haram dimakan dengan kesepakatan seluruh ulama, di antaranya adalah gagak, burung helang, tikus, cicak padang pasir, ular, kala jengking, dan anjing liar (anjing yang tidak liar juga haram dimakan berdasarkan faktor yang lain).

Daripada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahawasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Ada lima binatang berbahaya yang dianjurkan untuk dibunuh di Tanah Haram, (iaitu) tikus, kala jengking, burung helang, burung gagak, dan anjing liar.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 3314)

Daripada Sa’ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,

“Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak dan menamakannya fuwaisiqa.” (Hadis Riwayat Muslim, no. 3238)

Daripada Ibnu Mas’oud radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Dahulu kami pernah bersama Nabi di dalam sebuah gua dan telah turun kepada beliau surah al-Mursalaat dan kami mengambilnya dari mulut beliau yang masih basah, tiba-tiba keluar seekor ular menghampiri kami, lalu beliau berkata, “Bunuhlah ular itu...” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 1830)

9. Semua jenis binatang yang dilarang syari’at untuk dibunuh

Semua jenis binatang yang dilarang syari’at untuk dibunuh, maka tidak halal untuk dimakan, di antaranya adalah semua jenis binatang yang disebutkan di dalam hadis Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu di mana dia berkata:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang kami membunuh empat jenis binatang, (iaitu) semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad.” (Hadis Riwayat an-Nasa’i, 5/189, dan Ahmad, 6/83, dengan sanad yang sahih)

Demikian juga dengan haiwan yang disebutkan di dalam hadis ‘Abdurrahman bin ‘Utsman, beliau berkata:

“Seorang tabib menyenaraikan ubat untuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan menyebutkan katak sebagai ubatnya, lalu Rasulullah melarang untuk membunuh katak.” (Hadis Riwayat Ahmad, 3/453)

10. Semua jenis haiwan khabitsaat

Haiwan Khabisaat adalah haiwan yang berbahaya seperti memiliki bisa/racun, atau bahan kimia tertentu yang memudharatkan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi makanan yang halal lagi baik...” (Surah al-Baqarah, 2: 168)

“... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (Surah al-A’raaf, 7: 157)
More

MP3 Ceramah: Syeikh Abdur-Rahman As-Sudais

1 comments


Syeikh Abdur-Rahman As-Sudais www.mymaktabaty.com

001. Tazkirah Maghrib Institut al-Qayyim, Mengkuang, Bukit Mertajam 21 April 2011
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/841052731
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?jym9wriklx4g147
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?1gz8p4y7een89g2
Credit to: Terus Bekerja
More

Versi Arab: Mari Mengenal Bola Keranjang

0 comments

كرة السلة

تعريف اللعبة :-


هي لعبة تجري بين فريقين ، يسعى كل فريق لإدخال الكرة في سلة مرتفعة عن ارض الملعب ،
وفي كل جهة من الملعب سلة لفريق يركض أعضاء الفريق لإدخال الكرة في السلة لتسجيل نقطة تفوق .
كما أنها إحدى الألعاب الرياضية الأكثر شعبية في العالم بعد كرة القدم. ويستطيع السيدات والرجال ممارستها ضمن القوانين نفسها والقواعد المهارية ذاتها .كرة السلة القديمة :- نشأتها:-

يعود تاريخ نشأة هذه اللعبة الى القرن السابع ق.م. ، وكانت تمارسها بعضا من الحضارات القديمة من أمثال الكولومبيون القدماء إضافة الى قدماء المصريين وشعوب المايا ، ،وكانت تشابه لعبة كرة السلة واسمها البوكتابوك ، وكانوا يمارسوها سواء بشكل فردي أو زوجي أو من خلال فريق ضد فريق .
كما أنها كانت تمارس بواسطة ضربها بالا كواع والاوراك والأفخاذ والركب دون استعمال الأيدي والأرجل . وهدفها هو عبارة عن حلقة من الحجر معلقة على علو ثلاثة أمتار أو أربعة مما كان يجعل إصابة الهدف على جانب من الصعوبة، بما كان يسببه من حوادث وكسور بين اللاعبين.. (هذا على ذمة روايات المؤرخين).
كرة السلة الحديثة :-
ابتكر د. جيمس ناي سميث أستاذ التربية البدنية في جامعة كانزا سيتي بلورنس ، لعبة جديدة في عام 1890 حيث انه كلف من قبل مجلس الأساتذة لإيجاد لعبة تمكن الطلاب من المحافظة على لياقة أجسادهم إثناء فصل الشتاء فابتكره تلك اللعبة واسماها بكرة السلة و كانت تمارس في بدايتها بان علق سلتين قديمتين من سلال الخوخ في طرفي صالة رياضية مغلقة ، على ارتفاع

كيف انتشرت :-
بدا انتشار هذه اللعبة سنة 1900 م ، بواسطة الجنود الأمريكيين وفي سنة 1915م وضعت لها القواعد العامة ، وفي سنة 1933م أقيمت لها أول بطولة جامعية بتورينتو في ايطاليا ، وفي عام 7101933م ظهر أول اتحاد دولي لكرة السلة ويقال أنها دخلت برامج الدورات الاولمبية سنة 1904م في سان لويس ، ثم اختفت لتظهر بشكل رسمي في دورة برلين الاولمبية سنة 1936م.
وجرت مبارياتها بحضور الدكتور سميث مؤسس اللعبة ، وشاهد النجاح الذي حققه .
كيفية انتشار لعبة كرة السلة في البلاد العربية :-
لم تعرف هذه اللعبة ألا حوالي سنة 1938م ، وذلك بفضل جمعية الشبان المسيحية التي نشرتها بين مدارس القاهرة وجامعاتها في أنحاء مصر التي اشتركت لأول مرة في دورة برلين الاولمبية سنة 1936م ففازت في المرحلة الأولى وخسرت في الثانية أمام المكسيك التي نالت الميدالية البرونزية . 3 أمتار ، وكانت المباراة عبارة عن منافسة فريقين ، وكان يتعين عليهم أن يصعدوا على سلم لاستخراج الكرة من سلة الخوخ كلما أحرز احد الفريقين هدفا ، إلا أن احد اللاعبين اهتدى الى خلع قاع سلة الخوخ فتسقط الكرة بعد مرورها من السلة الى الأرض ثانيا .عرفت هذه اللعبة في لبنان بواسطة البعثات التبشيرية الفرنسية التي نشرتها بين المدارس الفرنسية والأندية مما أدى الى تنظيمها رسميا سنة 1945م في أطار اتحاد الالعاب الرياضية . ثم تاسس اتحاد هذه اللعبة باسم الاتحاد اللبناني لكرة السلة والكرة الطائرة في 20111950 . وتشكلت أول لجنة لهذا الاتحاد في 28121950 . كيفية انتشار لعبة كرة السلة في لبنان :-

تطور بعض قواعد كرة السلة ( ال13 ) التي وضعها (دكتور سميث) :-

السلتان :-
كانتا سلتي خوخ فعلا وكانت معلقتين على الحائط وكان القاع موجودا بها ثم عدلتا حتى أصبحتا من نسيج ذي مواصفات خاصة .

صالة الملعب :-
كانت في بادئ الأمر عبارة عن أي ساحة مغطاة فكان جراح العربات ومخزن التبن وغير ذلك من بنايات يكفي ويعتبر مناسبا للعب ذا مقاييس وابعاد ومواصفات خاصة .

عدد اللاعبين:-
كان (9لاعبين) ثم أصبح (7لاعبين) أو (5لاعبين) ثم عدل حتى أصبح ألان خمس وعدد أفراد الفريق اثنا عشر .

More

Doakanlah Saudaramu Yang Sakit......

3 comments

Doa untuk orang Sakit

Doa untuk Orang Sakit

CARA seorang Muslim melawat saudaranya yang sakit berbeza dengan cara yang dilakukan oleh bukan Islam kerana disertakan dengan jampi dan doa. Maka di antara sunnahnya ialah kita hendaklah mendoakan si sakit dan menjampinya (membaca bacaan tertentu) yang ada diriwayatkan oleh Rasulullah SAW.

Contohnya: Imam al-Bukhari menulis “Bab Du’a al-’Aa’id lil Maridh” (Bab Doa Menziarahi Orang Sakit) dan menyebutkan hadis Aisyah bahawa Rasulullah SAW apabila menziarahi orang sakit atau orang yang menderita sakit itu didatangkan kepada baginda SAW, Baginda mengucapkan (doa yang bermaksud): “Hilangkan penyakit ini, wahai Tuhan bagi manusia, sembuhkanlah, Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.” (Riwayat al-Bukhari dalam Fathul-Bari No.5675).

Dan Nabi SAW juga pernah menjenguk Sa’ad bin Abi Waqash kemudiannya Baginda SAW mendoakannya (yang bermaksud): “Ya Allah sembuhkanlah Sa’ad dan sempurnakanlah hijrahnya.” (Riwayat al-Bukhari dalam fathul-Bari No.5659).

Ada sesetengah orang mengemukakan pandangan tidak perlu didoakan kesembuhan kerana mereka beralasan bahawa sakit dapat menghapuskan dosa dan mendatangkan pahala seperti disebutkan dalam beberapa hadis. Bagi kemusykilan itu, al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan jawapan demikian, “Sesungguhnya doa itu adalah ibadat dan tidaklah menafikan antara pahala dan kafarat (penghapus dosa).

Sebab keduanya diperoleh pada permulaan sakit dan dengan sikap sabar terhadapnya. Adapun orang yang mendoakan, akan mendapat dua macam kebaikan, iaitu mungkin memperoleh apa yang dimaksudkan atau diganti dengan mendapatkan manfaat lain atau ditolaknya suatu bahaya yang mana semuanya itu adalah kurniaan Allah SWT.”

Memanglah seorang Muslim itu hendaklah bersabar ketika menderita sakit atau ditimpa musibah, tetapi hendaklah juga ia meminta keselamatan kepada Allah SWT seperti hadis sabda Baginda SAW: “Janganlah kamu mengharapkan bertemu musuh dan mintalah keselamatan kepada Allah SWT. Tetapi apabila kamu bertemu musuh, maka bersabarlah dan ketahuilah bahawasanya syurga itu di bawah bayang-bayang pedang.” (Hadis Muttafaqun ‘alaih daripada Abdullah bin Abi Aufa).

Dalam hadis Ibnu Abbas, bahawa Nabi SAW bersabda: “Perbanyakkan berdoa memohon ‘afiat (keselamatan).” (Riwayat al-Tabrani dan adh-Dhiya’).

Salah satu doa Nabi SAW (yang bermaksud): “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu penjagaan daripada yang terlarang dan keselamatan dalam urusan dunia dan agamaku, keluarga dan hartaku.” (Hadis riwayat al-Bazzar daripada Ibn Abbas).

Di antara doa lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang menjenguk orang sakit, maka hendaklah ia mendoakannya dengan mengucapkan, “Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu, agar dia dapat membunuh musuhmu atau berjalan kepada-Mu untuk melakukan solat.” Maksud musuh di sini mungkin orang-orang kafir yang memerangi umat Islam atau Iblis dan tenteranya.

Selain itu ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berhubung sabda nabi SAW: “Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum tiba ajalnya, lalu ia mengucapkan doa ini di sisinya sebanyak tujuh kali (yang bermaksud “Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan bagi ‘arasy yang agung, semoga Ia berkenan untuk menyembuhkanmu”) nescaya Allah SWT akan menyembuhkannya daripada penyakit itu. (Riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi). Doa-doa ini saudara boleh dapatkan dalam buku-buku doa keluaran Telaga Biru Sdn.Bhd.

Di antara sunnahnya lagi iaitu kita harus memberi harapan sembuh kepada pesakit seperti ucapan yang sering diucapkan oleh Baginda SAW iaitu “La Ba’sa Tohurun, Insya-Allah” (maksudnya: tidak apa-apa, bersih (sembuh), Insya-Allah). Maksud tidak apa-apa itu ialah jangan bimbang kerana penyakit yang dihidap akan sembuh.

Ucapan ini menimbulkan keyakinan, sekali gus menjadi doa semoga hilang penyakit dan penderitaannya serta kembali sihat di samping dapat menghapuskan dosa-dosanya.

Imam al-Tirmizi dan Ibn Majah meriwayatkan hadis daripada Abu Sa’is al-Khudri secara marfu’ (maksudnya): “Apabila kamu menjenguk orang sakit, maka hendaklah kamu beri harapan akan panjang umur. Kerana yang demikian itu, meskipun tidak dapat menolak takdir sedikit pun, tetapi dapat menyenangkan hatinya.” (Riwayat Ibn Majah dan al-Tirmizi).

Sementara itu, bagi pesakit yang tiada harapan untuk sembuh, mengikut Sunnatullah- maka hendakah si pelawat itu memohon kepada Allah SWT agar Dia memberikan kasih sayang dan tunjukkanlah sikap yang lemah lembut kepadanya dan meringankan penderitaannya.


http://beritauntukkita.files.wordpress.com/2011/01/wpid-doa-menjenguk-orang-sakit.gif?w=577&h=170

More

Mencegah kemungkaran secara bijaksana

0 comments

http://3.bp.blogspot.com/_VssyCnEL3w0/SX5yHEd6b0I/AAAAAAAABjg/VHBk1aiO6ck/s400/cats.jpg
Credit foto dari google


Islam gariskan kaedah terbaik bagi ummah tangani masalah sosial dalam masyarakat

MARILAH bersama mempertingkatkan ketakwaan ke hadrat Allah dengan menunaikan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat keredaan Allah di dunia mahupun akhirat yang kekal abadi.

Renungkanlah, pelbagai kemungkaran berlaku dalam masyarakat seperti perbuatan zina, berkhalwat, sumbang mahram, jenayah rogol dan sebagainya, membabitkan orang Islam, seolah-olah mereka tidak mengenal batas pahala dan dosa, halal atau haram.
Kemungkaran ini akan terus menular selagi ia tidak dicegah dan dirawat. Persoalannya, siapakah yang patut mencegah kemungkaran dan bagaimana pula cara untuk mencegahnya?

Untuk mencubanya, marilah kita fahami dan hayati firman Allah yang bermaksud: “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara baik dan melarang daripada segala perkara salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar beriman).” (Surah Al-Imran, ayat 110)

Allah menjelaskan, tugas mengajak yang makruf dan mencegah kemungkaran adalah tugas kita bersama bermula daripada diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara hinggalah ke alam sejagat.

Seorang suami bertanggungjawab mencegah kemungkaran yang dilakukan isteri dan anaknya. Begitu juga guru terhadap muridnya dan pemimpin terhadap rakyatnya.
Firman Allah yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka.” (Surah At-Tahrim, ayat 6)

Sabda Rasulullah SAW daripada Abdullah Bin Umar: “Kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan dipersoalkan di atas setiap apa yang kamu pimpin. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan ditanya (dipersoalkan) apa yang sudah dipimpinnya.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Islam menggariskan beberapa kaedah untuk mencegah kemungkaran supaya dapat dilakukan secara berhikmah dan bijaksana.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Sesiapa antara kamu yang melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangan (kekuasaan), jikalau tidak berkuasa hendaklah dicegah dengan lisan, jikalau tidak berkuasa juga hendaklah dicegah dengan hatinya (membenci kemungkaran itu), dan ini adalah selemah-lemah iman.”

Berdasarkan kepada ketiga-tiga kaedah berkenaan, adakah kita sudah melaksanakan perintah itu? Justeru, kita patut berusaha ke arah membanteras perbuatan mungkar, di samping menilai kembali berapa banyak kita mengabaikan tugas nahi mungkar.

Ingatlah, jika kita langsung tidak ambil peduli dan membiarkan maksiat terus bermaharajalela, maka bersedialah untuk mendapat bala bencana. Kita perlu ingat dan sedar, apabila bala bencana menimpa, ia tidak mengenal siapa mangsanya.

Apakah kita sanggup menghadapi bala menimpa negara kita? Tepuk dada tanya iman. Sejarah lampau memperlihatkan kepada kita bagaimana akhirnya golongan manusia yang mengabaikan perintah menyuruh kepada makruf dan mencegah kemungkaran.

Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW yang bermaksud: “Adakah binasa sesebuah kampung itu walaupun dalamnya ada orang salih? Rasulullah SAW mengatakan, disebabkan mereka memandang mudah dan berdiam diri tanpa melarang perbuatan menderhaka Allah, maka Allah perintahkan malaikat supaya menterbalikkan kota itu ke atas penduduknya.”

Apabila kita diberi tanggungjawab atau mengambil inisiatif untuk mencegah kemungkaran, maka perkara berikut perlu diberikan perhatian antaranya niat atau tujuan adalah kerana Allah bukan untuk mencari kesalahan dan mengaibkan orang lain.

Perkara mungkar itu adalah perkara yang sudah disepakati ulama dalam menentukan kemungkarannya.

Tanggungjawab mencegah kemungkaran perlu dibuat sesiapa saja yang berdepan perbuatan mungkar dan perlu mencegahnya dengan kaedah dinyatakan tadi. Ingin saya tegaskan, kita semua perlu mengambil tanggungjawab membanteras kemungkaran.

Anggaplah ia sebagai tugas utama dan ancaman kepada agama serta negara supaya dapat mengundang rahmat dan keampunan Allah.

Akhir kalam, marilah bersama renungkan firman Allah yang bermaksud: “Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Surah At-Taubah, ayat 71)


Oleh Hizbur Rahman
Penulis ialah naib juara program Imam Muda terbitan Astro Oasis

More

Nasihat Imam Syafi'e: Panduan Bersahabat

0 comments

1.Sahabat Yang Baik

Aku mencintai sahabat-sahabatku dengan segenap jiwa ragaku, seakan-akan aku mencintai sanak saudaraku. Sahabat yang baik adalah yang sering sejalan denganku dan yang menjaga nama baikku ketika aku hidup ataupun setelah aku mati.

Aku selalu berharap mendapatkan sahabat sejati yang tak luntur baik dalam keadaan suka ataupun duka. Jika itu aku dapatkan, aku berjanji akan selalu setia padanya.

Kuhulurkan tangan kepada sahabat-sahabatku untuk berkenalan, kerana aku akan merasa senang. Semakin banyak aku perolehi sahabat, aku semakin percaya diri.

2.Mencari Sahabat Di Waktu Susah

Belum pernah kutemukan di dunia ini seorang sahabat yang setia dalam duka. Padahal hidupku sentiasa berputar-putar antara suka dan duka. Kalau suka melanda, aku sering bertanya�. Siapakah yang sudi menjadi sahabatku? Dikala aku senang, sudah biasa bahawa banyak orang yang akan iri hati, namun bila giliran aku susah merekapun bertepuk tangan.

3.Pasang-Surut Persahabatan

Aku dapat bergaul secara bebas dengan orang lain ketika nasibku sedang baik. Namun, ketika musibah menimpaku, kudapatkan mereka tak ubahnya roda zaman yang tak mahu bersahabat dengan keadaan. Jika aku menjauhkan diri dari mereka, mereka mencemuhkan dan jika aku sakit, tak seorangpun yang menjengukku. Jika hidupku berlumur kebahagiaan, banyak orang iri hati, jika hidupku berselimut derita mereka bersorak sorai.

4.Mengasingkan Diri Lebih Baik Daripada Bergaul Dengan Orang Jahat

Bila tak ketemukan sahabat-sahabat yang takwa, lebih baik aku hidup menyendiri daripada aku harus bergaul dengan orang-orang jahat.

Duduk sendirian untuk beribadah dengan tenang adalah lebih menyenangkanku daripada bersahabat dengan kawan yang mesti kuwaspada.

5.Sukarnya Sahabat Sejati

Tenanglah engkau dalam menghadapi perjalanan zaman ini. Dan bersikaplah seperti seorang paderi dalam menghadapi manusia. Cucilah kedua tanganmu dari zaman tersebut dan dari manusianya. Peliharalah cintamu terhadap mereka. Maka kelak kamu akan memperolehi kebaikannya.

Sepanjang usiaku yang semakin tua, belum pernah aku temukan di dunia ini sahabat yang sejati. Kutinggalkan orang-orang bodoh kerana banyak kejelekannya dan ku janji orang-orang mulia kerana kebaikannya sedikit.

6.Sahabat Sejati Di Waktu Susah

Kawan yang tak dapat dimanfaatkan ketika susah lebih mendekati musuh daripada sebagai kawan. Tidak ada yang abadi, dan tidak ada kawan yang sejati kecuali yang menolong ketika susah.

Sepanjang hidupku aku berjuang keras mencari sahabat sejati sehinggalah pencarianku melenakanku. Kukunjungi seribu negara, namun tak satu negarapun yang penduduknya berhati manusia.

7.Rosaknya Keperibadian Seseorang

Dalam diri manusia itu ada dua macam potensi tipuan dan rayuan. Dua hal itu seperti duri jika dipegang dan ibarat bunga jika dipandang. Apabila engkau memerlukan pertolongan mereka, bersikaplah bagai api yang dapat membakar duri-duri itu.

8.Menghormati Orang Lain

Barangsiapa menghormati orang lain, tentulah ia akan dihormati. Begitu juga barangsiapa menghina orang lain, tentulah ia akan dihinakan.

Barangsiapa berbuat baik kepada orang lain, baginya satu pahala. Begitu juga barangsiapa berbuat jahat kepada orang lain, baginya seksa yang dahsyat.

9.Menghadapi Musuh

Ketika aku menjadi pemaaf dan tak mempunyai rasa dengki, hatiku lega, jiwaku bebas dari bara permusuhan. Ketika musuhku lewat di hadapanku, aku sentiasa menghormatinya. Semua itu kulakukan agar aku dapat menjaga diriku dari kejahatan.

Aku tampakkan keramahanku, kesopananku dan rasa persahabatanku kepada orang-orang yang kubenci, sebagaimana ku tampakkan hal itu kepada orang-orang yang kucintai.

Manusia adalah penyakit dan penyakit itu akan muncul bila kita mendekati mereka. Padahal menjauhi manusia bererti memutuskan persahabatan.

10.Tipu Daya Manusia

Mudah-mudahan anjing-anjing itu dapat bersahabat denganku, kerana bagiku dunia ini sudah hampa dari manusia. Sehina-hinanya anjing, ia masih dapat menunjukkan jalan untuk majikannya yang tersesa
More

Sedekah: Pendinding Api Neraka

4 comments
http://4.bp.blogspot.com/_tOOWrgl7NJo/TKBANB_0MPI/AAAAAAAAARU/wst5nw-rSTI/s1600/sedekah.jpg

BERSEDEKAH, di antara amalan sunat yang dianjurkan dan digalakkan kepada umat Islam, tidak kira status atau taraf hidup mereka.Malah amalan mulia ini bukan hanya kepada orang-orang kaya, tetapi mereka yang berpendapatan rendah juga disarankan melakukannya, menurut kadar kemampuan masing-masing.

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda : Tangan yang di atas (orang yang memberi) itu lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang menerima).

Apatah lagi dalam kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, yang merupakan bulan rahmat, bulan keampunan, bulan diturunkan di dalamnya al-Quran, bulan jihad dan bulan dilipatgandakan ganjaran pahala.

Oleh kerana hari ini genap 10 hari kita berpuasa, maka masih tidak terlambat lagi untuk merebut ganjaran pahala daripada amalan sedekah sempena bulan penuh keberkatan ini.

Sayangnya amalan bersedekah ini semacam bermusim, hatta pada bulan Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan lain.

Semoga panduan dan pesanan daripada Ketua Unit Syariah dan Penerangan, Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Ahmad Shukri Yusoff yang ditemui baru-baru ini, dapat dijadikan bimbingan bersama.

Soalan: Apakah pengertian sedekah dan terangkan bentuk-bentuk sedekah sebagaimana yang disarankan oleh Islam?

Jawapan: Sedekah itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu as-Sadakah : benar. Jadi apabila kita sebut tentang keimanan mahupun keyakinan kepada janji Allah s.w.t., sudah tentu di sana perlu kepada pembuktian.

Jelaslah sedekah itu adalah sebagai bentuk pembuktian kepada kebenaran iman kita dengan mengeluarkan sebahagian daripada harta kita yang Allah s.w.t. kurniakan.

Malah apabila kita menyebut sedekah ini, hukumnya sunat, berbeza dengan nazar dan zakat.

Pun begitu, apabila kita menyentuh tentang bentuk-bentuk sedekah, segolongan orang miskin di kalangan sahabat telah mendatangi Baginda lalu bertanya: "Ya Rasulullah orang kaya telah menguasai segala pahala kebaikan, mereka sembahyang, puasa seperti yang kami lakukan. Malah mereka mampu pula bersedekah dengan kelebihan harta mereka sedangkan kami tidak boleh?'' Jawab Baginda: Tidakkah Allah telah membuatkan untuk kamu semua itu sesuatu yang kamu boleh sedekahkan. (Riwayat Muslim)

Di dalam hadis ini, Nabi hendak menceritakan tentang bentuk-bentuk sedekah yang disebut di dalam hadis ini, iaitu Sesungguhnya bertasbih itu merupakan sedekah dan setiap takbir juga merupakan sedekah, tahmid dan tahlil juga adalah bentuk sedekah. Selain itu, setiap perkara atau perintah untuk membuat makruf, melarang orang membuat mungkar, itu juga adalah sedekah. Bersama atau bergaul dengan isteri, itu juga dikira sedekah.

Apabila sampai kepada soalan bersama dengan isteri, maka sahabat bertanya lagi: "Adakah kami mendatangi isteri kami ini juga dikatakan sebagai satu bentuk sedekah? Lantas jawab Baginda: Apabila kamu mendatangi isteri kamu dan menunaikan hajat kamu, maka kamu akan mendapat pahala tetapi jika kamu mendatangi wanita lain yang bukan isteri kamu, sudah tentu ini merupakan satu bentuk dosa.

Hadis ini sebenarnya juga tidak bermaksud, apabila kita melakukan perkara-perkara di atas, menandakan kita sudah terlepas daripada melaksanakan tanggungjawab bersedekah.

Gembira

Apa yang Rasulullah ingin tegaskan di sini, hanya sebagai satu berita gembira kepada orang yang tidak berkemampuan melakukan sedekah kebendaan.

Pun begitu, makna sedekah yang sebenar-benarnya mengikut takrif ajaran Islam, ialah dalam bentuk harta, duit, aset dan sebagainya.

Mengapakah sedekah ini perlu dalam bentuk harta? Ini kerana kalau sebut sahaja harta, duit, barangan atau aset, pastinya ia adalah sesuatu yang amat berharga dan amat disayangi. Berbeza kalau kita kita bersedekah dengan tenaga. Ia diumpamakan seperti tidak ada sebarang makna atau nilai.

Selain itu, perkataan sedekah jika bersandarkan kepada al-Quran dan hadis, sebenarnya ia dalam bentuk harta. Ini ditekankan lagi, apabila Nabi s.a.w. membuat contoh, bersedekahlah kamu walaupun dengan separuh daripada tamar. Nabi menggunakan benda, ini menjelaskan bahawa sedekah dalam konsep Islam ialah harta benda tanpa menafikan sedekah dalam bentuk-bentuk lain.

Segelintir berpendapat, sekiranya sedekah itu sunat, maka pekerjaan ini boleh dibuat ataupun ditinggalkan. Adakah begitu juga kepada amalan bersedekah?

Itu memanglah betul tetapi sebenarnya di dalam hidup kita, kalau boleh kita hendak mencapai darjat yang paling tinggi di sisi Allah s.w.t.

Hakikatnya, tawaran syurga yang Allah berikan kepada kita itu, terdapat banyak pintu, di antaranya Babus Sadakah iaitu Pintu Sedekah. Jadi mudah-mudahan, jika sedekah ini kita dapat jadikan sebagai satu budaya di dalam kehidupan, insya-Allah kita akan berpeluang masuk melalui pintu ini.

Diseru

Hal ini diperkukuhkan dengan hadis sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud: Sesiapa yang membelanjakan sepasang kuda, unta atau sebagainya untuk digunakan dalam perjuangan di jalan Allah, maka namanya diseru dari dalam Syurga: ''Wahai hamba Allah! Pintu ini adalah lebih baik. Sesiapa yang tergolong dari kalangan ahli sembahyang (orang yang sempurna sembahyangnya) maka dia diseru dari Bab Solat (pintu sembahyang). Sesiapa yang tergolong dari kalangan ahli Jihad (orang yang berjuang di jalan Allah), maka dia diseru dari Bab Jihad (pintu jihad). Sesiapa yang tergolong dari kalangan ahli Sadaqah (orang yang suka bersedekah), maka dia diseru dari Bab Sadaqah (pintu sedekah) dan sesiapa yang tergolong dari golongan orang yang suka berpuasa, maka dia akan diseru dari Bab Ar-Rayyan (pintu Ar-Rayyan).'' Abu Bakar As-Siddiq bertanya: ''Wahai Rasulullah! Adakah setiap orang semestinya akan diseru dari pintu-pintu tersebut. Adakah tidak mungkin seseorang itu diseru dari kesemua pintu? Rasulullah s.a.w. bersabda: Benar! Aku berharap bahawa engkau termasuk di antara orang yang namanya diseru dari semua pintu. (Riwayat Muslim)

Keutamaan bersedekah adalah lebih digalakkan pada bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain. Apakah keistimewaannya bersedekah pada bulan ini?

Rasulullah s.a.w. ditanya: "Wahai Rasulullah, apakah bentuk sedekah yang paling afdal?'' Jawab Baginda: Kamu bersedekah dalam bulan Ramadan. (Riwayat Muslim)

Bulan Ramadan ini banyak keistimewaannya; Pertama, ia adalah nas, Rasulullah bersabda: Kelebihan orang yang bersedekah dalam bulan Ramadan ini, ia umpama satu akademik untuk melatih. Apatah lagi, tujuan yang paling besar daripada ibadah Ramadan ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam surah al-Baqarah ayat 183 bermaksud: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Jadi, di antara bentuk bukti ketakwaan itu ialah sekiranya berharta, maka diinfakkan atau disedekahkan.

Amalan

Kedua, amalan sunat sepanjang sebulan pada bulan Ramadan ini, diletakkan oleh Allah seolah-olah dia melakukan perkara-perkara wajib. Pahala itu memang berbeza. Manakala, perkara wajib pula, digandakan sebanyak 70 kali.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis bermaksud: Menunaikan perkara-perkara sunat dalam bulan Ramadan dikira melakukan perkara fardu di bulan yang lain. Manakala, melaksanakan satu kefarduan sepanjang bulan ini, adalah seolah-olah melakukan 70 kefarduan pada bulan lain.

Selain itu, Ramadan seringkali juga dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan untuk menolong dan meringankan bebanan orang susah. Tambahan pula Baginda menggelarkan bulan Ramadan sebagai `shahrul musawah' atau bulan prihatin.

Di samping itu, sabda Rasulullah: Kalau manusia tahu kelebihan Ramadan, nescaya mereka mahu setiap tahun itu Ramadan.

Di dalam hadis lain pula diterangkan, daripada Jabir, katanya, "Apabila akhir malam Ramadan, maka menangis langit dan bumi, dan malaikat kerana musibah yang menimpa umat Muhamad." Lalu para sahabat bertanya, Apakah musibah itu?" Kata Nabi s.a.w. "Kerana perginya Ramadan. Doa di dalam bulan Ramadan adalah mustajab, sedekah diterima, kebaikan digandakan dan azab pula ditolak.

Kategori penerima yang bagaimanakah layak menerima pemberian sedekah serta apakah aspek yang menjadi keutamaan dalam amalan ini?

Dalam hal ini sedekah yang paling perlu kita berikan ialah kepada kaum kerabat kita. Mengapa Nabi sebutkan begitu? Menurut Baginda, apabila kita memberi kepada kaum kerabat, kita akan memperoleh dua pahala, iaitu pahala menghubungkan silaturahim dan kedua, pahala sedekah itu sendiri.

Juga ditegaskan di sini, supaya kita tidak sekadar melihat orang jauh tetapi melihat mereka yang rapat dengan kita, seperti ibu bapa, adik-beradik, bapa atau emak saudara, sepupu. Ini juga tidak bermaksud kita tidak perlu membantu orang jauh tetapi janganlah sehingga meminggirkan orang yang terdekat dengan kita.

Saranan

Bayangkan sekiranya semua umat Islam melakukan seperti saranan Rasulullah, insya-Allah tidaklah kesusahan yang wujud membawa kepada kehidupan yang melarat sehingga tidak cukup makan dan minum atau perkara-perkara asas di dalam kehidupan.

Di samping itu, mereka yang bersedekah ini, Allah s.w.t. janjikan kepadanya syurga dan merupakan pendinding daripada api neraka, dan amalan ini juga dapat menjinakkan hati kita sekali gus membuang sifat kesombongan yang wujud di dalam diri.

Ia sebagaimana sabda Nabi s.a.w. bermaksud: Sesiapa yang sanggup mendinding dirinya daripada api neraka walaupun dengan (bersedekah) separuh buah kurma, maka hendaklah dia lakukan. (Riwayat Muslim)

Dalam sebuah hadis yang lain daripada Anas, Baginda bersabda bermaksud: Bersedekahlah kamu, sesungguhnya bersedekah itu melepaskan kamu daripada Jahanam.

Begitulah betapa besarnya kelebihan yang akan diperoleh oleh mereka yang bersedekah. Selain itu, bersedekah juga dianjurkan kepada orang lain, sama ada individu atau kumpulan, institusi yang memberikan kita pendidikan serta tidak ketinggalan institusi kebajikan yang sentiasa memerlukan bantuan dan sumbangan para dermawan.

Anjuran bersedekah ini juga digalakkan kepada golongan orang miskin, cuma yang betul-betul Nabi tekankan ialah jangan mengabaikan mereka yang dekat dengan kita, terutamanya anak yatim.

Ia berdasarkan firman Allah s.w.t. dalam surah al-Balad ayat 15 bermaksud: (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat.

Ada hadis yang menyuruh kita bersedekah dengan benda-benda yang elok tetapi yang banyak berlaku sekarang, orang bersedekah dengan benda-benda yang sudah tidak diperlukan lagi?

Seelok-eloknya, apabila kita hendak bersedekah, hendaklah kita memberi benda yang terbaik. Firman Allah bermaksud: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu manafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. (Ali Imran: 92)

Mendidik

Ini menjelaskan bahawa al-Quran mendidik manusia supaya menyumbang atau bersedekah dengan apa yang kita sayang untuk mencapai darjat kebaikan. Maka apabila kita bersedekah dengan benda yang tidak kita sayangi atau tidak diperlukan lagi, ia sudah bercanggah dengan kehendak dan suruhan Allah kepada kita untuk bersedekah.

Tidak dinafikan juga ada orang yang bersedekah dengan alasan jika tidak diberikan, ia tetap akan dibuang atau menjadi sampah, jadi satu cara ialah dengan bersedekah dan itulah yang berlaku semasa bencana tsunami melanda beberapa buah negara di Asia Tenggara, apabila mereka menerima pakaian yang sewajarnya dilupuskan.

Di sinilah terletaknya sikap kita yang tidak prihatin dan mengambil peluang di atas nama sedekah itu untuk berbuat sebegitu. Hakikatnya, orang Islam atau saudara sesama Islam ini, mereka mempunyai harga diri. Sudahlah dia berada di dalam keadaan susah, kemudian melihat pula bantuan yang tidak seberapa, ia bukannya dianggap sebagai pertolongan kepada mereka, malah satu bentuk hinaan. Perkara sebegini tidak seharusnya berlaku.

Bagaimana pula halnya mereka yang memberitahu kekurangan barang tersebut sebelum mensedekahkannya dan menyuruh penerima tersebut membuangnya jika mereka tidak menyukainya?

Benda yang hendak disedekahkan itu, mestilah benda yang baik dan boleh dipakai. Sekiranya ia tidak menepati ciri-ciri ini, maka tidak boleh atau tidak sesuai atau tidak menepati ciri barangan untuk dijadikan sedekah.

Ia bersesuaian dengan sebuah kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w.. Seorang sahabat meninggal dunia, jadi lelaki tersebut menyebut beberapa perkara sebelum kematiannya.

Di antara tiga perkara yang disebut ialah pertama, Alangkah baik kalau banyak. Kedua, alangkah baik kalau baru dan ketiga, alangkah baik kalau semua sekali.

Maksud daripada 'alangkah baik kalau banyak' ialah, pada suatu hari dia memimpin seorang buta ke masjid. Kemudian apabila sampai ke masjid dipastikan semua urusan si buta itu tadi selesai. Sebelum kematiannya, dia nampak pahala daripada bantuannya. Sebab itulah perasaan terkilannya diluahkan dengan kata-kata tersebut.

Sementara luahan 'alangkah baik kalau baru' pula dikaitkan dengan bantuannya memberikan baju sejuk yang lama kepada seorang sahabat sewaktu menuju ke masjid. Sedangkan baju yang baru, ia pakai.

Begitu juga dengan kekesalan yang ketiga, iaitu sewaktu rumahnya didatangi oleh seorang miskin yang meminta makanan. Kebetulan di rumahnya ada sekeping roti, jadi diberikan separuh daripadanya sahaja. Pemberian separuh itulah menimbulkan penyesalannya kerana tidak diberikan kesemua roti itu.

Itulah yang dikatakan nilai kebaikan atau nilai sedekah yang perlu manusia buat di dalam kehidupan.

Adakah kisah-kisah yang boleh dikongsikan dengan pembaca mengenai sejarah Nabi bersedekah pada bulan puasa?

Tidak ada disebut secara tepat, cuma dibayangkan pada bulan puasa ini ialah sifat pemurah Baginda sebagaimana diceritakan oleh Aisyah: "Seperti angin yang bertiupan." Buktinya sehinggakan Baginda tidak meninggalkan sebarang harta selepas pemergiannya.

Sekarang ini, sikap prihatin, sedih dan insaf tidak cukup. Selain itu, seseorang mestilah bertindak mengambil sesuatu langkah yang diperlukan. Barulah ada maknanya rasa kasihan dan sedih.

Rasulullah s.a.w. ada menyebut mengenai suruhan dan galakan bersedekah, sebagaimana Baginda bersabda yang maksudnya: Mana-mana orang mukmin yang memberi makanan kepada seorang mukmin yang lain kerana kelaparan, maka Allah akan memberi makanan kepadanya pada Hari Kiamat daripada buah-buahan Syurga. Dan mana-mana orang mukmin yang memberi minuman kepada seorang mukmin yang lain kerana kehausan, maka Allah akan memberi minuman kepadanya pada Hari Kiamat daripada tamar Syurga yang termetri bekasnya. Dan mana-mana orang mukmin yang memberi pakaian kepada seorang mukmin yang lain kerana tidak berpakaian, maka Allah akan memberi pakaian kepadanya daripada pakaian Syurga yang berwarna hijau. (Riwayat Tirmizi dan Abu Daud). Sila huraikan maksud hadis ini?

Di dalam konteks hadis Ibnu Khuzaimah, Rasulullah bersabda: Sesiapa yang memberi orang berpuasa, makanan untuk berbuka puasa. Istilah `sha-iman' iaitu orang berpuasa, ia umum tidak mengira orang yang kaya ataupun miskin.

Cuma sekiranya, kita pasti ada orang yang susah dan ada orang yang kaya, tentulah kita memberi kepada orang susah dan itu adalah lebih afdal.

Pun begitu, kalau diambil konteks hadis di atas ialah umum, maka makanan tersebut boleh diberi kepada sesiapa sahaja yang berpuasa tidak kira apa taraf hidup mereka.

Bagaimanakah amalan bersedekah ini boleh kita jadikan satu bentuk kebiasaan atau menjadi budaya dan tidak hanya popular atau semarak pada bulan Ramadan?

Bulan Ramadan orang mengejar kepada ganjaran pahalanya yang berlipat kali ganda tetapi sebenarnya, kehidupan kita ini bukan hanya di dalam satu bulan ini sahaja.

Sepatutnya bulan ini dijadikan satu masa atau tempoh latihan, tarbiah atau pendidikan. Malah ia tidak terbatas kepada sedekah sahaja tetapi amalan-amalan sunat yang lain seperti qiamullail, tadarus al-Quran, berbuat baik dan banyak lagi.

Bagi saya dan menerusi penelitian sendiri, tempoh 30 hari ini, cukup untuk menjadikan bersedekah itu satu budaya kepada kita tetapi dengan syarat, ditanamkan kesungguhan, keazaman dan niat yang ikhlas.

Soal sedekah ini payah dilakukan kerana ia melibatkan satu sumbangan benda yang kita sayangi. Berbeza dengan amalan lain seperti sembahyang, berzikir, bantuan tenaga dan lainnya. Apatah lagi, pulangan daripada sedekah ini tidak nampak dengan mata kasar.

Hakikatnya, apabila kita bersedekah, harta kita bertambah. Inilah janji Allah kepada mereka yang melaksanakannya sejajar dengan hadis Baginda bermaksud: Ya Allah, berikanlah orang yang menginfakkan harta mereka dan bersedekah itu balasannya. Doa ini bukan sahaja daripada orang miskin tetapi doa malaikat itu sendiri.

Bagaimana pula dengan sindiket-sindiket tertentu yang menggunakan penipuan dalam meminta sedekah?

Apabila kita bersedekah, ganjaran pahalanya tetap diperoleh. Pernah berlaku pada zaman Nabi, orang bersedekah kepada penzina, orang kaya dan pencuri. Ramai kalangan sahabat mempersoalkannya. Malah Nabi membenarkannya dengan harapan melalui pemberian sedekah tersebut ia membantu mengubah mereka ke arah yang lebih baik.

Barangkali sedekah ini agak sukar dilakukan kerana syaitan sentiasa membisikkan kepada manusia bahawa dengan bersedekah kamu akan fakir.

Kita mungkin tidak terfikir sehingga ke tahap miskin tetapi `habis duit aku'. Itu sebenarnya bisikan syaitan, sedangkan banyak janji Allah bagi orang yang banyak melakukan sedekah sehingga dengan melakukannya, ia boleh memadamkan kemarahan dan kemurkaan Allah.

Selain itu juga, sedekah juga membina akhlak manusia itu. Ia bukan sekadar bercakap baik tetapi akhlak pun baik, dan ia perlu datang dari hati. Oleh itu, hati ini kita kena pupuk, termasuklah membuangkan rasa cinta pada dunia dengan jalan bersedekah.
More

Jangan melebihkan ISTERI dari IBU

0 comments
Kisah Pemuda Alim Yang Menderita Sakaratul Maut Kerana Mengutamakan Isteri Lebih Dari Ibunya

Di zaman Rasullullah s.a.w. ada seorang pemuda yang bernama Alqomah, ia sangat rajin beribadat. Satu hari tiba-tiba ia jatuh sakit yang sangat kuat, maka isterinya menyuruh orang memanggil Rasullullah dan mengatakan suaminya sakit kuat, dan dalam nazak sakaratul maut. Apabila berita ini sampai pada Rasullullah, maka Rasullullah menyuruh BiIal.r.a., AIi.r.a, Salama.r.a. dan Ammar.r.a supaya pergi melihat keadaan Alqomah, dan apabila mereka sampai di rumah Alqomah, sambil membantunya membacakan kalimah La-ilaa-ha�iIIaIIah, tetapi Iidah alqomah tidak dapat menyebutnya.

Ketika para sahabat mendapati bahawa Alqomah pasti akan mati, maka mereka menyuruh BiIaI.r.a supaya memberitahu Rasullullah tentang Alqomah. Apabila Bilal sampai di rumah Rasullullah, maka Bilal menceritakan segala hal yang berlaku di rumah Alqomah.

LaIu Rasullullah bertanya kepada Bilal;

"Wahai Bilal apakah ayah Alqomah masih hidup?" jawab BiIaI.r.a.; "Tidak, ayahnya sudah meninggal, tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya".

Kemudian Rasullullah s.a.w berkata kepada Bilal;

"Pergilah kamu kepada ibunya dan sampaikan salamku, dan katakan padanya kalau dia dapat berjalan, suruh dia datang berjumpaku, kalau dia tidak dapat berjalan katakan aku akan ke rumahnya".

Maka apabila Bilal sampai di rumah Ibu Alqomah, IaIu ia berkata seperti yang Rasullullah kata kepadanya, maka berkata Ibu Alqomah; "Aku Iebih patut berjumpa Rasullullah".

LaIu ibu Alqomah mengambil tongkat dan terus berjalan menuju ke rumah Rasullullah, sampal di rumah Rasullullah laIu Ia memberi salam dan terus masuk dan duduk di hadapan Rasullullah.

Maka bertanya Nabi s.a.w. kepada ibu Alqomah;"Terangkan kepadaku perkara yang sebenar tentang Alqomah, jika kamu berdusta nescaya akan turun wahyu kepadaku".

Berkata Nabi lagi; "Bagaimana keadaan Alqomah?", jawab ibunya; "Alqomah sangat rajin beribadat, sembahyang, berpuasa dan sangat suka bersedekah sebanyak-banyaknya sehingga tidak diketahui banyaknya".Bertanya Rasullullah; "Bagaimana hubungan kamu dengan dia?", jawab ibunya, "aku murka kepadanya", IaIu Rasullullah bertanya; "Mengapa", jawab ibunya; "Kerana ia Iebih mengutamakan isterinya dari aku dan menurut kata-kata isterinya sehingga ia menentangku".

Maka berkata Rasullullah; "Murka kamu itulah yang telah mengunci Iidahnya dari mengucap La ilaha iIIalIah", kemudian Nabi s.a.w. menyuruh Bilal mencari kayu api utuk membakar Alqomah. Apabila ibu Alqomah mendengar perintah Rasullullah lalu ia bertanya; "Wahai Rasullullah kamu hendak membakar putraku di depan mataku? Bagaimana hatiku dapat menerimanya".

Kemudian berkata Rasullullah s.a.w.; "Wahai ibu Alqomah, siksa Allah itu lebih berat dan kekal, oleh itu jika kamu mahu Allah ampunkan dosa anakmu itu, maka hendaklah kamu mengampuninya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak akan berguna sembahyangnya, sedekahnya, selagi kamu murka kepadanya".

Maka berkata ibu Alqomah sambil mengangkat kedua tangannya; "Ya Rasullullah, aku persaksikan kepada Allah di langit dan kau ya Rasullullah dan mereka-mereka yang hadir di sini bahawa aku redha pada anakku Alqomah".

Maka Rasullullah mengarahkan Bilal pergi melihat Alqomah sambil berkata; "Pergilah kamu wahai Bilal, lihat sama ada Alqomah dapat mengucap La ilaha illallah atau tidak". Berkata Rasullullah lagi kepada Bilal; "Aku khuatir, kalau-kalau ibu Alqomah mengucapkan itu semata-mata kerana pada aku dan bukan dan hatinya". Maka apabila Bilal sampai di rumah Alqomah tiba-tiba terdengar suara Alqomah menyebut; "La ilaha illallah". Lalu Bilal masuk sambil berkata; "Wahai semua orang yang berada di sini, ketahuilah sesungguhnya murka ibunya telah menghalang Alqomah dan dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah, kerana redha ibunyalah maka Alqomah dapat menyebut kalimah syahadat". Maka matilah Alqomah pada waktu sebaik sahaja dia mengucap.

Maka Rasullullah s.a.w. pun sampal di rumah Alqomah sambil berkata;"Segeralah mandi dan kafankan lalu disembahyangka oleh Nabi s.a.w. dan sesudah dikuburkan maka berkata Nabi s.a.w. sambil berdiri dekat kubur; "Hai sahabat Muhajirin dan Ansar, barangsiapa yang mengutamakan isterinya daripada ibunya maka Ia adalah dilaknat oleh Allah s.w.t., dan tidak diterima daripadanya ibadat fardu dan sunatnya.
More

MP3 Ceramah: Ustaz Muhammad Kazim Elias

0 comments
Mari kita dengar ceramah terbaru Ustaz Muhammad Kazim EliasU.Kazim Elias_Remaja Kini Antara Harapan&Cabaran(1) http://www.mediafire.com/?6pgh9z4n4zpqb4n

U.Kazim Elias_Remaja Kini Antara Harapan&Cabaran(2) http://www.mediafire.com/?gqouloqcdhn9csh

U.Kazim Elias_Remaja Kini Antara Harapan&Cabaran(3) http://www.mediafire.com/?zgz7fab8mhj3wid


MP3 Ceramah Ustaz Muhammad Kazim Elias

Dari Web MyMaktabaty.Com

001. Kuliah 28 Disember 2007
http://www.mediafire.com/?cwrgwqogmjc

002. Bahrul Mazi - Tanda Kiamat (18 Januari 2008)
http://www.mediafire.com/?ck9nmn4wabe

003. Al-Kitab (15 Februari 2008)
http://www.mediafire.com/?mfgwzfev9sy

004. BahrulMazi (16 Februari 2008)
http://www.mediafire.com/?ojv5cjwu3ey

005. FeqhTauhid (16 Februari 2008)
http://www.mediafire.com/?xlgeidsgt1m

006. Muhimmah (16 Februari 2008)
http://www.mediafire.com/?qf31jbxi2in

007. Forum Maulidur Rasul (21 Mac 2008)
http://www.mediafire.com/?270ibkuncet

008. Motivasi Remaja - Rasulullah Idola Kita (22 Mac 2008)
http://www.mediafire.com/?4nbtp0ux3za

009. BahrulMazi - Darjat Anak Adam (18 April 2008)
http://www.mediafire.com/?kse1jhzghcz

010. Ijtimak Ilmu -Tauhid (19 April 2008)
http://www.mediafire.com/?njadwdfoen2

011. Bahrul Mazi - 3 Golongan Yang Berjaya (16 Mei 2008)
http://www.mediafire.com/?0y2p6ex7tmx

012. 3 Golongan Besedekah (20 Jun 2008)
http://www.mediafire.com/?iyewjsjlsut

013. Murtad (21 Jun 2008)
http://www.mediafire.com/?22pa1autpyz

014. Fitnah (15 Ogos 2008)
http://www.mediafire.com/?buz6a661llw

015. Ijtimak Ilmu (16 Ogos 2008)
http://www.mediafire.com/?jq1nknub0op

016. Surah Yasin
http://www.mediafire.com/?evyrnmgpnom

017. Ciptaan Allah
http://www.mediafire.com/?p3szmbvc8d0

018. Isi Neraka
http://www.mediafire.com/?t8eznl4emq0

019. Penjelasan Bidaah
http://www.mediafire.com/?lwjy8lbcemd

020. Turunnya Bala Daripada Allah
http://www.mediafire.com/?iz2jevmzmzt

021. Berani Kerana Benar (Bahrul Mazi)
http://www.mediafire.com/?5mfiwl5gryw

022. 6 Jahanam
http://www.mediafire.com/?ijyy4memgut

023. Bersedekah
http://www.mediafire.com/?emw2n3ammkm

024. Fitnah II
http://www.mediafire.com/?0mzjdd2kzme

025. Genggam Bara Api
http://www.mediafire.com/?yjnym5mktzy

026. Huru-hara Akhir Zaman
http://www.mediafire.com/?m2ewndlqmkg

027. Menyekutukan Allah
http://www.mediafire.com/?ozyj2xwmzj1

028. Tanggungjawab Suami
http://www.mediafire.com/?mdmzlzmgymz

Tambahan 16 Disember 2008
029. Riak Dalam Ibadat
http://www.mediafire.com/?kizndkohkjh

Tambahan 14 Februari 2009
030. Tuhan Tua (Kuliah 17 Oktober 2008)
http://www.mediafire.com/?gitroiknydz

031. Wuduk (Kuliah 17 Oktober 2008)
http://www.mediafire.com/?rahidty0wj5

032. Kitab Bahrul Mazi - Huru-Hara Akhir Zaman (Kuliah 21 November 2008)
http://www.mediafire.com/?nzymmmagzmy

033. Ciri-ciri Wali Allah 5 (Kuliah 22 November 2008)
http://www.mediafire.com/?mqjz23ni0tz

034. Kitab Hidayatul Mutafakirin - Allah Maha Mengetahui (Kuliah 22 November 2008)
http://www.mediafire.com/?ht4kzwttyem

035. Fitnah 2 (Kuliah 17 Oktober 2008)
http://www.mediafire.com/?zrljlomxndn

036. TanggungJawab Suami (Kuliah 22 November 2008)
http://www.mediafire.com/?y0gljzyyywr

037. Sibuk Berpolitik (Kuliah 19 Disember 2008)
http://www.mediafire.com/?uj2tykqcmtt

038. Apa yang Penting Kerjasama (Kuliah 20 Disember 2008)
http://www.mediafire.com/?amgzxnq1noq

039. Bersatulah (Kuliah 17 Januari 2009)
http://www.mediafire.com/?ymmdwtoknuz

040. Ilmu Batin (Kuliah 16 Januari 2009)
http://www.mediafire.com/?qw15jgwizdm

041. Bisikan Iblis & Syaitan
http://www.mediafire.com/?nenwzm1kzmg

Tambahan 29 Ogos 2009
042. Penghayatan Ramadhan
Download: http://www.mediafire.com/?wmdzw1t3mgy

Tambahan 31 Ogos 2009
043. Tazkirah Ramadhan
Download: http://www.mediafire.com/?1amvfkb3ztv
Credit to: Shamsul Nizam Kamarudin (http://www.jeng3x.blogspot.com)

Tambahan 29 November 2009
044. 6 Cara Jin Merosakkan Manusia
Download: http://www.mediafire.com/?q5jaoo2gzjz

045. Anak Derhaka
Download: http://www.mediafire.com/?gmjuymdqywn

046. Angin Merah
Download: http://www.mediafire.com/?yrnolmy3401

047. Artis
Download: http://www.mediafire.com/?dzndwjk2nmg

048. Beer Halal
Download: http://www.mediafire.com/?ni5hmgh4gwt

049. Bersugi
Download: http://www.mediafire.com/?15xtgyjgfte

050. Bomoh Photostat
Download: http://www.mediafire.com/?qm5wgmy5kkj

051. Bomoh
Download: http://www.mediafire.com/?dkznkedcgdz

052. Cemburu
Download: http://www.mediafire.com/?qz2m2wnnzmm

053. Ciri-ciri Wali Allah Siri 06
Download: http://www.mediafire.com/?qzwdkjm5ymt

054. Dajjal
Download: http://www.mediafire.com/?y2zxtimtmuj

055. Dinosour
Download: http://www.mediafire.com/?wmmonzgomko

Tambahan 29 Disember 2009
056. Haji Mabrur
Download: http://www.mediafire.com/?mgjfqzmy5jz

057. Hasad Dengki
Download: http://www.mediafire.com/?un5chznan3e

058. Ibu Mertuaku
Download: http://www.mediafire.com/?3tzemttrtxm

059. Kelebihan Anak Perempuan
Download: http://www.mediafire.com/?jkgvil1nmwy

060. Keluarga 69
Download: http://www.mediafire.com/?ujz1xzyyyzm

Tambahan 12 Januari 2010
061. Kiamat Hampir Tiba
Download: http://www.mediafire.com/?njyjmtmmzmm

062. Manusia Dayus
Download: http://www.mediafire.com/?zzgm1emilny

063. Maulidur Rasul
Download: http://www.mediafire.com/?jmzwnzkeojyTambahan 17 Februari 2010
064. Nabi Ibrahim Berhujah Dengan Namrud
Download: http://www.mediafire.com/?1tuex2zzdmq

065. Nabi Musa vs Firaun
Download: http://www.mediafire.com/?gmeyjzzmddz

066. Nabi Palsu
Download: http://www.mediafire.com/?dy52zmmnk2t

Tambahan 19 Mac 2010
NEW 067. Penjelasan Isu Kartika
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?5inz22jdn2z

068. Punca Keras Hati
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?cmjmdymaomw

069. Tafsir Surah Al Ahqaf
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?ilxmkvtzmyj

070. Tipu Daya Syaitan
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?znngmnt4zj2

071. Tok Gurau
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?ggw4ymotdiy

072. Ujian Dari Allah
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?2m2kaxwd0jj

Tambahan 31 Mac 2010
073. Berbuat Ibadat Dalam Keadaan Huru Hara - Surau al-Iman Kemensah Height
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?dkhmkjynmj0

074. Digigit Jin - Surau al-Iman Kemensah Height
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?wtnuifjvigi

075. Potong Tangan - Kalumpang Selangor
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?mvfyv2zthiy

Tambahan 12 April 2010
076. Hukum Sebat - Surau al-Iman Kemensah Height
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?wnzmomumkty
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

077. Makanan Pertama Ahli Syurga - Surau al-Falah Taman Sri Keramat Tengah
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?zwhtz02xmro
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 22 April 2010
078. Jaga Kalimah Allah - Surau al-Iman Kemensah Height 15 Jan 2010
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?4ndg1gnvzzz
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

079. Kerenah Isteri 20 Feb 2010
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?tzwjddjmjzu
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 12 Mei 2010
080. Keajaiban al-Quran PKM AU5 Lembah Keramat 27 Feb 2010
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?qwy0zmdt25m
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

081. Kelebihan Qiamulail Masjid ar-Rahman Taman Pulai Johor 28 Feb 2010
Download Audio MP3: http://www.mediafire.com/?yntdnnnzjx0
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 21 Jun 2010
082. Doa Untuk Anak
Link 1 Hotfile: Doa Untuk Anak
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?1cjgmz2zjda
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 2 Julai 2010
083. Beristeri Dua 21 Mei 2010
Link 1 Hotfile: Beristeri Dua 21 Mei 2010
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?njn2wxmm3in
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?xyemzrz2fly
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 13 Julai 2010
084. Iman Mahdi 16 April 2010
Link 1 Hotfile: Iman Mahdi 16 April 2010
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?otkzmymujhm
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?cmrlny4lmg2
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 21 Julai 2010
085. Mengingati Mati Masjid As-Sobirin 17 Julai 2010
Link 1 Hotfile: Mengingati Mati 17 Julai 2010
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?a6a7phalju11ku9
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?zirp3alu21ux2l7
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

086. Dajal & Hukum Memutuskan Silaturrahim Masjid al-Ridzuan, Ulu Klang 16 Julai 2010
Link 1 Hotfile: Dajal & Hukum Memutuskan Silaturrahim 16 Julai 2010
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?oxc6drd9pnm4x9r
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?95zmaatk5zfi6i7
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 5 Oktober 2010
087. 100 Tahun
Link 1 Hotfile: 100 Tahun
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?mpb5rdncwn05i2k
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?f1depys46sm
Credit to: mohd izuman

088. 18 Golongan Tidak diterima Amalannya
Link 1 Hotfile: 18 Golongan Tidak diterima Amalannya
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?1ehx74591jy0q7n
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?8vgcemcqbxg
Credit to: mohd izuman

Tambahan 9 Oktober 2010
089. 6 Jahanam
Link 1 Hotfile: 6 Jahanam
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?gcu8s7l8rdpj6p8
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?ioa25fu5iig
Credit to: mohd izuman

090. Arak
Link 1 Hotfile: Arak
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?54tt555y14r173u
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?xsa2xh2kdx8
Credit to: mohd izuman

Tambahan 15 Oktober 2010
091. Beriman Pada Yang Ghaib
Link 1 Hotfile: Beriman Pada Yang Ghaib
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?7ym01mjj0z7xj1n
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?45r5463fsgd
Credit to: mohd izuman

092. Bersedekah
Link 1 Hotfile: Bersedekah
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?za766vp9z0i4s0w
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?kil5ljm9mrt
Credit to: mohd izuman

Tambahan 22 Oktober 2010
093. Bomoh
Link 1 Hotfile: Bomoh
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?8b69yk7znruum71
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?tt6te139pwk
Credit to: mohd izuman

094. Cara-cara Wudhu
Link 1 Hotfile: Cara-cara Wudhu
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?ska1hpo17u1vyuc
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?gby37mpjpy9
Credit to: mohd izuman

095. Cemburu
Link 1 Hotfile: Cemburu
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?f913d1tqju8bz9f
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?d59ny47atk2
Credit to: mohd izuman

Tambahan 27 Oktober 2010
096. Daulat Tuanku
Link 1 Hotfile: Daulat Tuanku
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?8yqndbwt36odbq7
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?wx1bf375o8c
Credit to: mohd izuman

097. Derhaka Ibu Bapa
Link 1 Hotfile: Derhaka Ibu Bapa
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?d7f8i7ambx0c33y
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?0duuut5birq
Credit to: mohd izuman
Credit to: mohd izuman

098. Dinosaur
Link 1 Hotfile: Dinosaur
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?c4culzd2wjz01ku
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?do9viwsq4c6
Credit to: mohd izuman

Tambahan 12 November 2010
099. Doa Anak Yang Soleh, Dosa Wanita (Kitab Muhimmah) & Tackle Hati Isteri (3 kuliah)
Link Hotfile: Doa Anak Yang Soleh, Dosa Wanita (Kitab Muhimmah) & Tackle Hati Isteri (3 kuliah)

100. Doa Anak Yang Soleh
Link 1 Hotfile: Doa Anak Yang Soleh
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?d0czavd8ziaaic2
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?7yhz059r18e
Credit to: mohd izuman

101. Dosa Wanita (Kitab Muhimmah)
Link 1 Hotfile: Dosa Wanita (Kitab Muhimmah)
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?wxnvw39xw6he7zf
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?13k5rb12q7t
Credit to: mohd izuman

102. Tackle Hati Isteri
Link 1 Hotfile: Tackle Hati Isteri
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?o9hv4c7zpdpiw34
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?v3431gvdukt
Credit to: mohd izuman
Credit to: Muhammad Naim Abdullah

Tambahan 23 November 2010
103. Fardhu Mandi, Fitnah & Godaan Syaitan 1 (3 kuliah)
Link Hotfile: Fardhu Mandi, Fitnah & Godaan Syaitan 1 (3 kuliah)
Credit to: mohd izuman

104. Fardhu Mandi
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Fardhu Mandi
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?27vsujd9ojjhaos
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?dz7tcbf96cs
Credit to: mohd izuman

105. Fitnah
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Fitnah
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?hdn3va7enk5ljei
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?cj9o44mo8jj
Credit to: mohd izuman

106. Godaan Syaitan 1
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Godaan Syaitan 1
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?iz6ebej0u7au7ck
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?y6g81ioh84d
Credit to: mohd izumanTambahan 10 Disember 2010
107. Haji Mabrur 1 & 2, Jangan Pandang Belakang (3 kuliah)
Link Hotfile: Haji Mabrur 1 & 2, Jangan Pandang Belakang (3 kuliah)

108. Haji Mabrur 1
Link 1 Hotfile: Haji Mabrur 1
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?2uum0u676uva8f5
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?qbu952vdrw0
Credit to: mohd izuman

109. Haji Mabrur 2
Link 1 Hotfile: Haji Mabrur 2
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?lmrdk6cjlvviho2
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?qilecjowggugcwy
Credit to: mohd izuman

110. Jangan Pandang Belakang (Kuliah Maghrib Masjid At-Taqwa TTDI 9 Disember 2010)
Link 1 Hotfile: Jangan Pandang Belakang
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?5m061rt66ehspyp
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?snh6jec8k3om746
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 19 Disember 2010
111. Meninggalkan Solat Punca Kejahatan 1 & 2, Peringatan Kpd Keluarga & Menangis Kerana Takut Allah, Bab Bercerai, Fitnah Dajal & Ilmu & Kelebihan Ilmu (6 kuliah)
Download Audio MP3:
Link Hotfile: Meninggalkan Solat Punca Kejahatan 1 & 2, Peringatan Kpd Keluarga & Menangis Kerana Takut Allah, Bab Bercerai, Fitnah Dajal & Ilmu & Kelebihan Ilmu (6 kuliah)
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

112. Meninggalkan Solat Punca Kejahatan 1 - 20 November 2010
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Meninggalkan Solat Punca Kejahatan 1
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?dl9fhycn238nw3w
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?rwuf4209bq3f9yw
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

113. Meninggalkan Solat Punca Kejahatan 2 - 20 November 2010
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Meninggalkan Solat Punca Kejahatan 2
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?y82ea88uvy0cohc
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?cvj450pmdtdv85u
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

114. Memberi Peringatan Kpd Keluarga & Kelebihan Menangis Kerana Takutkan Allah 11 Disember 2010
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Memberi Peringatan Kpd Keluarga & Kelebihan Menangis Kerana Takutkan Allah
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?16lxd9edmojyx62
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?kh90eo76834qt08
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

115. Bab Bercerai - 12 Disember 2010
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Bab Bercerai
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?98hs8a9mv99682f
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?zleyxj1v7k3m872
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

116. Fitnah Dajal - 12 Disember 2010
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Fitnah Dajal
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?ssz74f1zvhci8vf
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?u6whl4h0q2r663b
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

117. Ilmu & Kelebihan Ilmu - 13 Disember 2010
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Ilmu & Kelebihan Ilmu
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?1qlg5pi9901qow4
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?kbml69dvtx2jvo8
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 30 Disember 2010
118. Harus Bagi Allah & Hindari Kejahilan (2 kuliah)
Link Hotfile: Harus Bagi Allah & Hindari kejahilan (2 kuliah)
Credit to: mohd izuman

119. Harus Bagi Allah
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Harus Bagi Allah
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?92pa8gyd83ajqwd
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?1qw0x7d2raq
Credit to: mohd izuman

120. Hindari Kejahilan
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Hindari Kejahilan
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?1akt7cqmomb16ti
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?997edo12d8b
Credit to: mohd izuman

Tambahan 6 Januari 2011
121. Hukum Sebat, Hindari Jahil, Sifat Harus & Hidayah (4 Kuliah)
Link Hotfile: Hukum Sebat, Hindari Jahil, Sifat Harus & Hidayah (4 Kuliah)
Credit to: mohd izuman

122. Hukum Sebat
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Hukum Sebat
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?763mw5afv9w7bdx
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?1ry86vpx8g6
Credit to: mohd izuman

123. Hindari Jahil
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Hindari Jahil
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?1akt7cqmomb16ti
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?997edo12d8b
Credit to: mohd izuman

124. Sifat Harus
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Sifat Harus
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?92pa8gyd83ajqwd
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?1qw0x7d2raq
Credit to: mohd izuman

125. Hidayah
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Hidayah
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?j4q05odl17w92h3
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?1qw0x7d2raq
Credit to: mohd izuman

Tambahan 15 Januari 2011
126. Ibu Mertuaku 2, Kebinasaan Pada Laki-laki Yang Berkahwin & Keluarga 69 (3 kuliah)
Link Hotfile: Ibu Mertuaku 2, Kebinasaan Pada Laki-laki Yang Berkahwin & Keluarga 69 (3 kuliah)
Credit to: mohd izuman

127. Ibu Mertuaku 2
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Ibu Mertuaku 2
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?blkgdgdjw7kzvyf
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?cxvmp8q2cwr
Credit to: mohd izuman

128. Kebinasaan Pada Laki-laki Yang Berkahwin
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Kebinasaan Pada Laki-laki Yang Berkahwin
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?n11cv3z7nzeat2q
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?x6jerep6uyd
Credit to: mohd izuman

129. Keluarga 69
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Keluarga 69
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?rf3b496rkd2fgak
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?m8fd4mdokl2
Credit to: mohd izuman

Tambahan 26 Januari 2011
130. Kelebihan Majlis Ilmu, Menangis Kerana Takutkan Allah, Talak, Sifat Yg Harus Bagi Rasul & Syarat Wajib Solat (5 kuliah)
Link Hotfile: Kelebihan Majlis Ilmu, Menangis Kerana Takutkan Allah, Talak, Sifat Yg Harus Bagi Rasul & Syarat Wajib Solat (5 kuliah)
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

131. Kelebihan Majlis Ilmu - 21 Jan 2011
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Kelebihan Majlis Ilmu - 21 Jan 2011
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?v3dkhnfpchn7xnf
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?4v39p8zn48246f1
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

132. Menangis Kerana Takutkan Allah - 22 Jan 2011
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Menangis Kerana Takutkan Allah - 22 Jan 2011
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?3dr2vll0zl9yeg0
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?n4cufx1g42msiai
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

133. Talak - 22 Jan 2011
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Talak - 22 Jan 2011
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?t1kxyqovaf00h5r
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?e9zqkp38gs3a0rr
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

134. Sifat Yg Harus Bagi Rasul - 22 Jan 2011
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Sifat Yg Harus Bagi Rasul - 22 Jan 2011
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?aqw2lyowrmc39se
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?0txzdxyqgi3dhzo
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

135. Syarat Wajib Solat - 22 Jan 2011
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Syarat Wajib Solat - 22 Jan 2011
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?r4l3o4tc25jrg9d
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?34en2sq55qgipka
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 19 Februari 2011
136. Makanan Pertama Ahli Syurga, Marah Tabiat Anak Adam, Memberi Maaf Membawa Ke Syurga 1 & 2 & Menjaga Adab Bertandang ke Rumah(5 kuliah)
Link Hotfile: Makanan Pertama Ahli Syurga, Marah Tabiat Anak Adam, Memberi Maaf Membawa Ke Syurga 1 & 2 & Menjaga Adab Bertandang ke Rumah (5 kuliah)
Credit to: mohd izuman

137. Makanan Pertama Ahli Syurga
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Makanan Pertama Ahli Syurga
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?157ntff7u1mp5xu
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?r4a1qt0mv3r
Credit to: mohd izuman

138. Marah Tabiat Anak Adam
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Marah Tabiat Anak Adam
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?pdbx3dfeh1phcof
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?yf29k2c0tje
Credit to: mohd izuman

139. Memberi Maaf Membawa Ke Syurga 1
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Memberi Maaf Membawa Ke Syurga 1
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?s2g6lbnk0fhsdjt
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?qp7r6c77ci6
Credit to: mohd izuman

140. Memberi Maaf Membawa Ke Syurga 2
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Memberi Maaf Membawa Ke Syurga 2
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?t9yqoyde5ynmrnt
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?b793j2328mp
Credit to: mohd izuman

141. Menjaga Adab Bertandang ke Rumah
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Menjaga Adab Bertandang ke Rumah
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?c36brimubseffrf
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?32ph121dcy0
Credit to: mohd izuman

Tambahan 26 Februari 2011
142. Pagi Beriman Petang Kafir, Perempuan Joget, Pilih Laki-laki Yang Beragama, Sunat-sunat Wudhuk & Tanda-tanda Kiamat(5 kuliah)
Link Hotfile: Pagi Beriman Petang Kafir, Perempuan Joget, Pilih Laki-laki Yang Beragama, Sunat-sunat Wudhuk & Tanda-tanda Kiamat(5 kuliah)
Credit to: mohd izuman

143. Pagi Beriman Petang Kafir
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Pagi Beriman Petang Kafir
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?5fpchsc3soa8w87
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?x8opl61xx1r
Credit to: mohd izuman

144. Perempuan Joget
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Perempuan Joget
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?y434d29c0vacrld
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?59vf80e3tnr
Credit to: mohd izuman

145. Pilih Laki-laki Yang Beragama
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Pilih Laki-laki Yang Beragama
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?rk56zwz338oqz8e
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?qqz5setxz5g
Credit to: mohd izuman

146. Sunat-sunat Wudhuk
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Sunat-sunat Wudhuk
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?3wk6wn98plrced2
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?z6w4k29v97e
Credit to: mohd izuman

147. Tanda-tanda Kiamat
Download Audio MP3:
Link 1 Hotfile: Tanda-tanda Kiamat
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?b4ncx4d4jsko2ct
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?80o68bjfi6b
Credit to: mohd izuman

Tambahan 7 Mac 2011
148. Akhlak Yang Baik Vol 1 & 2, Jangan Mengeluh, Berdoalah Bhg 1 & 2 (4 kuliah)
Link Filesonic: Akhlak Yang Baik Vol 1 & 2, Jangan Mengeluh, Berdoalah Bhg 1 & 2 (4 kuliah)
Credit to: mohd izuman

149. Akhlak Yang Baik Vol 1
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/152117081
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?0qezxbwqc6eqsbq
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?j19t3ize30d0l6c
Credit to: mohd izuman

150. Akhlak Yang Baik Vol 2
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/152117051
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?c608yv4rqqqhnnk
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?gh44s3qs181lcn4
Credit to: mohd izuman

151. Jangan Mengeluh, Berdoalah Bhg 1 - Tanyalah Ustaz TV9 - 2 Mac 2011
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/165650011
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?y509ls69r0d08xh
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?0xrxk3fig8x9ap4
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

152. Jangan Mengeluh, Berdoalah Bhg 2 - Tanyalah Ustaz TV9 - 3 Mac 2011
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/165649881
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?9nq70fzhdc8mqb5
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?cdwiekm9cobcc2q
Credit to: Syeikh Jazimin Aziz

Tambahan 28 Mac 2011
153. Arasy Allah, Bala Turun Daripada Bumbung, Bila Bulan Penuh & Hormati Ulama dan Tok Guru (4 kuliah)
Link Filesonic: Arasy Allah, Bala Turun Daripada Bumbung, Bila Bulan Penuh & Hormati Ulama dan Tok Guru (4 kuliah)
Credit to: mohd izuman

154. Arasy Allah
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/152124031
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?145stkcrz6yl5z1
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?idwrxbvdc13z6uz
Credit to: mohd izuman

155. Bala Turun Daripada Bumbung
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/152122691
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?99wf197cr2r7c1i
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?ayu6whzgasr7sqi
Credit to: mohd izuman

156. Bila Bulan Penuh
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/152122761
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?f24uf7kkx1r1eu2
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?w5piwa61jub54y1
Credit to: mohd izuman

157. Hormati Ulama dan Tok Guru
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/152122711
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?fdncde968b4wdy9
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?fn52b52w3di5bxq
Credit to: mohd izuman

Tambahan 22 April 2011

Kerana Lidah vol 1, Mati Sengsara, Menyempurnakan Nazar & Pemimpin Yang Zalim
Download .zip:
Link Filesonic: http://www.filesonic.com/file/338084084
Credit to: mohd izuman

NEW 158. Kerana Lidah vol 1
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/152165521
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?dyv82c737p2g7d4
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?jm9arzfe2ccl2bz
Credit to: mohd izuman

NEW 159. Mati Sengsara
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/152165431
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?d29uyd1fw1trdkz
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?95hwp71ckbzip51
Credit to: mohd izuman

NEW 160. Menyempurnakan Nazar
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/152126751
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?24dxbcmiomfidim
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?ijjpjdekj9mpfnl
Credit to: mohd izuman

NEW 161. Pemimpin Yang Zalim
Download Audio MP3:
Link 1 Filesonic: http://www.filesonic.com/file/152166871
Link 2 Mediafire: http://www.mediafire.com/?e4dq3j38izw68b3
Link 3 Mediafire: http://www.mediafire.com/?kx8k184p53gll3c
Credit to: mohd izuman
More

Teman Setia Kami

Tafsir al-Quran Miracle Reference 22 in 1

Dapatkan Sekarang. Tempahan boleh dibuat dengan menghantar email kepada saya di: fazakkeer@gmail.com atau arqustany@gmail.com. Sementara stok dengan saya masih ada. Harga yang ditawarkan masa sekarang ialah RM150.00 sebuah (termasuk penghantaran hanya di semenanjung Malaysia) Jika mengambil sendiri harga hanya RM130.00 sebuah.

Ruangan Iklan

Jika ada sesiapa yang ingin mengiklankan bisnes mereka bolehlah emailkan kepada saya di: fazakkeer@gmail.com

wibiya widget

Download MP3 Ceramah

MP3 Ceramah: Tuan Ibrahim Tuan Man

1. Antara Ahli Syurga & Neraka
2. Antara Ujian & Bala
3. Azab Neraka
4. Dajjal
5. Ikhlas Dalam Amalan
6. Mendidik Anak Yang Soleh
7. Kelahiran & Kematian


MP3 Ceramah: Ustaz Azhar Idrus

1. 12 Ribu Dosa
http://www.mediafire.com/?yvmj4zlzwmm
2. Dua Kali Bodoh
http://www.mediafire.com/?diwzhy12tjk
3. 28 Nabi
http://www.mediafire.com/?nmtwn0u0zyk
4. Adab Sembelih
http://www.mediafire.com/?bdmjmudmk4z
5. Air Zam Zam
http://www.mediafire.com/?ztmrahzzzti
6. Alam Barzakh
http://www.mediafire.com/?yuqlqym15n4
7. Amanah yang Semakin Hilang
http://www.mediafire.com/?tnqkwjjotnt
8. Anak Derhaka
http://www.mediafire.com/?om1ygodmmnt
9. Angin Merah
http://www.mediafire.com/?it5g0jddmj0
10. Awek Takraw
http://www.mediafire.com/?w2wnozmjzua
11. Bab Jenazah
http://www.mediafire.com/?dmmj0mojjjz
12. Bahaya Fitnah
http://www.mediafire.com/?qntgdndzrco
13. Bahaya Kemewahan
http://www.mediafire.com/?h3zzyzmymht
14. Baiki Agama
http://www.mediafire.com/?ixjmoh4mwry
15. Baju Telanjang
http://www.mediafire.com/?d1e2ytwmzwc
16. Basuh Hati
http://www.mediafire.com/?idh4qnzqjhm
17. Batu Pelesit
http://www.mediafire.com/?gv3v1kndhmjMP3 Ceramah: Dato Ismail Kamus

1. Adab & Hikmah Menziarahi Orang Sakit: klik di sini
2. Perjalanan Umur: klik di sini
3. Asbab Nuzul: klik di sini
4. Adab vs Ibadat: klik di sini
5. 6 perkara antara doa dan zikir: klik di sini
6. Cari Hidayah: klik di sini
7. Apa Perlu Tauliah: klik di sini
8. Bidaah Dalam Solat
: klik di sini
9. Fitnah Kubur: klik di sini
10. Hukum Berjampi: klik di sini
11. Kelebihan Ilmu: klik di sini
12. Kelebihan Umat Nabi Muhammad: klik di sini
13. Alam Jin 1: klik di sini
14. Alam Jin 2: klik di sini
15. Alam Jin 3: klik di sini
16. Mengenal Jin 1: klik di sini
17. Mengenal Jin 2: klik di sini
18. Mengenal Jin 3: klik di sini
19. Mengenal Jin 4: klik di sini
20. Mengenal Jin 5: klik di siniMP3 Ceramah: Tuan Guru Nik Abdul Aziz

1. Malam Nisfu Sya'ban: klik di sini
2. Bohong yang dibolehkan: klik di sini
3. Bertauhid mengenal Allah: klik di sini
4. Asal Usul Sifat 20: klik di sini
5. Doa Mengukuhkan Hati Si Mati: klik di sini
6. Ikat Setia Cara Islam: klik di sini
7. Islam Daya Penyelesaian: klik di sini
8. Keadilan Islam: klik di sini
9. Konsep Barakah Dalam Islam: klik di sini
10. Kunjungan Munkar Nakir: klik di sini


MP3 Ceramah: Dato Haron Din

1. Talaqqi Al-Fatihah: Klik di sini
2. Talaqqi Selawat Syifa': Klik di sini
3. Jiwa yang Tenang: Klik di sini
4. Israk Mikraj 1: Klik di sini
5. Israk Mikraj 2: Klik di sini
6. Manusia dan Islam: Klik di sini
7. Cabaran Perjuangan Islam: Klik di sini
8. Cahaya Iman: Klik di sini
9.
Cintai Islam: Klik di sini
10. Ikuti Para Ulama': Klik di sini
11. 4 Halangan Daie (side A): Klik di sini
12. 4 Halangan Daie (side B): Klik di sini


MP3 Ceramah: Ustaz Zaharuddin Abd Rahman

1. Halal Haram (Aurat): klik di sini
2. Halal Haram Pelaburan Saham: klik di sini
3. Kaedah & Hukum Jual Beli: klik di sini
4. Pelaburan Internet: klik di sini
5. Maulid Nabi: klik di sini
6. Penjelasan FOREX: klik di sini
7. Rasulullah Pakar Ekonomi: klik di sini


Muat turun

Doa-doa
Doa harian: klik di sini
Doa masuk hutan: klik di sini
Doa sakit kepala: klik di sini
Doa Bismillah enam: klik di sini
Doa Istikharah: klik di sini
Doa jamuan akhir tahun: klik di sini
Doa kejayaan: klik di sini
Doa pengasih anak: klik di sini
Doa peperiksaan: klik di sini
Doa kem bestari solat: klik di sini
Doa Yaasiin: klik di sini
Doa sempena mesyuarat: klik di sini
Doa angin ahmar: klik di sini
Doa Solat Hajat: klik di sini
Doa Solat Dhuha: klik di sini
Doa Solat Tahajjud: klik di sini
Doa Solat Terawih: klik di sini
Doa Solat Witir: klik di sini
Doa Sepanjang Mengerjakan Haji: klik di sini


Selawat Nabi
Selawat al-I'tiraf: klik di sini
Selawat Badar: klik di sini
Ya Nabi Salam Alaika 1: klik di sini
Ya Nabi Salam Alaika 2: klik di sini
Ya Rabbil-Bil-Mustafa: klik di sini
Selawat-Badwi: klik di sini
Selawat-Dawam: klik di sini
Selawat-Syifa': klik di sini
Muhammad Ya Habibi: klik di sini
Selawat-Maulid: klik di sini


Kategori

Logo SKSSJ

Logo SKSSJ